ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

БОНДАРЕВА Яна Вікторівна – вихователь-методист

На данном изображении может находиться: 1 человек, улыбается, часть тела крупным планомПрофесійне кредо:
 

Кращих результатів досягає не обовязково той у кого найрозумніша голова, а швидше той, хто краще від всіх вміє координувати роботу своїх розумних і талановитих колег». 

Вільям Джонс

     

 

 

 

 

 

Зміст   методичної   роботи   обумовлений   основними   документами про    освіту,     навчальними   планами    та програмами,     інструктивно-методичними   документами   державних   органів   освіти,   специфікою,  та змістом навчально-виховного процесу.

Метою розвитку освіти на період до 2021 року є: підвищення доступності якісної, конкурентно-спроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку людини з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. 

Чим вищий професійний рівень педагогів, тим успішніше розвиватиметься дошкільна освіта. Це можливо за умови самоосвіти кожного педагога з проблем навчання та виховання, самовдосконалення, вироблення індивідуального стилю освітньої діяльності. 

Тому метою методичної роботи в ЗДО є підтримка ділового тонусу педагога; допомога в  подоланні, труднощів,  відкриття шляху до пошуку, ініціативи   й   творчості.   Сучасна   методична   система   вимагає   не лише формування педагогічної майстерності, що спрямована на вдосконалення знань,   умінь   і   навичок   педагога,   а   й   створення   умов   для   реалізації особистісних функцій педагога, для підвищення рівня його професійного росту,  готовності   до   інновацій, створення індивідуально -   авторської педагогічної   або   методичної   систем.   При   цьому важливо   зацікавити педагогів,  закласти   підґрунтя   професійної   компетентності.   У   створенні системи    професійного    зростання    вагому  роль    відіграє    професійна компетентність появу   і   реалізацію  якої  можна  розглядати   в   контексті безперервної педагогічної діяльності. Система інноваційної методичної роботи в ЗДО повинна сприяти виробленню у педагогічних працівників позитивного ставлення до інтерактивних технологій навчання,   зацікавленості   в   їх використанні.  

Методична робота в закладі дошкільної освіти - це частина роботи з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної майстерності, надання реальної, дієвої допомоги педагогу у процесі розвитку  їхньої майстерності як складової професійних знань, навичок і умінь.  Сьогодні методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога і водночас обов'язковою вимогою суспільства. Методичний кабінет – це центр методичної роботи з педагогічними кадрами нашого дошкільного закладу.

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:
•    забезпечення професійною інформацією;
•    організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
•    підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
•    діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;
•    організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
•    допомога педагогам в підготовці до атестації;
•    організація підвищення кваліфікації;
•    допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
•    виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
•    участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
•    виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
•    допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
•    методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Завдання методичної служби закладу дошкільної освіти відносно окремих педагогів:
•    підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
•    вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;
•    мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
•    підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
•    створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
•    підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
•    формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
•    вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
•    підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
•    інформаційне забезпечення педагогів.
  

Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом:
•    узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
•    збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
•    сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
•    робота з батьками;
•    організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
•    використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
•    створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;
•    організація, стимулювання, сприяння  суспільно-педагогічної діяльності педагогів.

 


 

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, спираючись на вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 новчальному році», педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 38 “Яблунька” визначає такі пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

  1. Спрямувати роботу на модернізацію існуючих та формування нових підходів у роботі з родинами вихованців та розвитку партнерськи відносин між закладом та сім'єю.
  2. Формувати мовленнєву компетенцію дошкільників засобами інноваційних педагогічних технологій.
  3. Формувати навички трудового виховання як засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку.  

Інформація

про проведення моніторингу

рівня розвитку дітей дошкільного віку за 2017 - 2018 н. р.

 

На виконання наказу по навчальному закладу від 28.09.2017 року №75 «Про організацію та проведення моніторингового дослідження у дошкільному навчальному закладі» упродовж року жовтня 2017 - квітня 2018 року був проведений моніторинг розвитку дітей відповідно віку, вивчено стан підготовки дітей, з метою аналізу та визначення заходів роботи з дітьми, які мають недостатній рівень сформованості основних компетенцій.

Моніторинг проводився вихователями, педагогами-спеціалістами дошкільних груп з наданням методичної та консультативної допомоги вихователем-методистом Аббасовою К.О. Педагоги були забезпечені інструментарієм для здійснення моніторингу, матеріалами щодо фіксування результатів (таблицями, картками) та матеріалами проведення педагогічної діагностики.

Педагогічне оцінювання за системою показників нервово-психічного розвитку проводилося у групах дітей раннього віку фіксувалося у картках нервово-психічного розвитку дитини раннього віку.

У молодших, середній та старшій групах моніторинг був проведений за авторською моделлю творчої групи м. Суми та фіксувався у картках результатів моніторингу сформованості основних компетенцій. Результати моніторингового обстеження кожної дитини було внесено у зведені картку результатів моніторингу сформованості основних компетенцій відповідної вікової групи.

У процесі моніторингу педагоги досліджували рівень розвитку дітей за основними лініями Базового компоненту дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Результати вивчення показали:

У порівнянні з ІІ вивченням показники якісно змінилися.

Позитивна динаміка спостерігалася у розвитку фізичних якостей, особливо, у формуванні рухових умінь та навичок, творчому розвиткові дітей раннього віку. Добре налагодженою була робота з мовленнєвого розвитку. Спостерігався подальший розвиток сенсорних уявлень, ігрової діяльності, пізнавального та творчого розвитку.

Моніторингом було охоплено 47 (100 %) дітей раннього віку. Аналіз особливостей розвитку дітей І молодшої групи «Карапузики» (вихователі Саєнко А.М, Пушкар Н.І.) показав, що 25 (100 %) дітей мають нормальний розвиток відповідно віку. Аналіз особливостей розвитку дітей І молодшої групи «Чомусики» (вихователі Яковлєва Т.В., Пушкар Н.І.) показав, що 22 (95%) дітей мають нормальний розвиток відповідно віку, 1 (5 %) дитина – відставання у розвитку. Тобто 100 % дітей І молодшої групи «Карапузики» мають розвиток відповідно віку, а 5 % дітей І молодшої групи «Чомусики» потребують додаткової уваги педагогів з розвитку сенсорних понять та активного мовлення.

Моніторингом було охоплено 47 (100 %) дітей молодшого віку. Аналіз розвитку дітей ІІ молодшої групи «Їжачок» (вихователь Піскова Г.Д.) показав, що рівень успішності з 85 % піднявся на рівень 92 %, що свідчить про високий рівень освітнього процесу в групі.

Аналіз моніторингу ІІ молодшої групи «Ягідка» (вихователь Лазаренко Н.М.) показав, що рівень успішності з 92 % піднявся на рівень 95 %, що свідчить про високий рівень освітнього процесу в групі. Підвищенню рівня пізнавальної активності сприяло використання інноваційної технології «Методика Н. Гавриш використання коректурних таблиць».

Аналіз моніторингу на кінець квітня середньої групи «Капітошка» (вихователі Кривцун Т.О., Носко В.І.) показав, що рівень успішності зріс з 95 % до 98 %, що свідчить про високий рівень освітнього процесу в групі. Підвищенню рівня пізнавальної активності сприяло використання інноваційної технології «Кольорові палички Кюїзенера». Аналіз моніторингу середньої групи «Дзвіночок» (вихователі Скубко Ю.В., Панченко А.М.) показав, що рівень успішності зріс з 96% до 98%, що свідчить про високий рівень освітнього процесу в групі.

Моніторингом було охоплено 36 (100%) дітей старшого дошкільного віку. Аналіз моніторингу за рік дітей старшої групи «Бджілка» (вихователь Лисянська А.М.) показав, що діти активно спілкуються з однолітками, значно більше діти використовують синоніми, антоніми, порівняння, епітети. Діти старшого дошкільного віку володіють прийомами звукового та складового аналізу слів, добирають слова і позначають їх схемах. Позитивним є те, що мають навички виправляти власне мовлення. Необхідно зазначити, що рівень успішності 98 %, що свідчить що свідчить про високий рівень освітнього процесу в групі.

Аналіз розвитку дітей старшої групи «Квіточка» (вихователь Чеченя А.А.) показав, що рівень успішності зріс з 95 % до 96 %, що свідчить про високий рівень освітнього процесу в групі.

Це свідчить про результативну роботу педагогів, які використовували у своїй роботі ефективні методи та прийоми, які дали можливість дітям активно мислити, висловлювати свою думку, займатися пошуковою діяльністю, проявляти творчість, тобто оволодівати технологією життєтворчості

Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку за програмою «Я у Світі», виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, робота була вагомою та результативною, як результат - якісна підготовка дітей до навчання в школі.

Вихователь-методист К.О. Аббасова

ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016-2017 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, спираючись на вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),  відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 38 “Яблунька” визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

  1. Спрямувати роботу на збереження та зміцнення  здоров’я  дітей раннього та дошкільного віку, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я засобами оздоровчих технологій.
  2. Формувати гармонійно розвинену особистість та реалізувати індивідуальні творчі потреби кожної дитини засобами ігрової діяльності.
  3. Формувати навички спілкування і ефективної взаємодії вихованців з іншими дітьми, дорослими людьми засобами інноваційних технологій як передумову успішного входження у соціальне середовище.